ویچی، اندیشه های بزرگی در سر دارد. گسترش بازار داخلی و خارجی به عنوان برند برتر و باکیفیت داخلید.

نام
مدیر عامل / موسس

ویچی، اندیشه های بزرگی در سر دارد. گسترش بازار داخلی و خارجی به عنوان برند برتر و باکیفیت داخلی.

نام
مدیر بازاریابی

ویچی، اندیشه های بزرگی در سر دارد. گسترش بازار داخلی و خارجی به عنوان برند برتر و باکیفیت داخلی

نام
روابط عمومی

ویچی، اندیشه های بزرگی در سر دارد. گسترش بازار داخلی و خارجی به عنوان برند برتر و باکیفیت داخلی

نام
پشتیبانی مشتری

ویچی، اندیشه های بزرگی در سر دارد. گسترش بازار داخلی و خارجی به عنوان برند برتر و باکیفیت داخلی